Deklaracja dostępności

Dodano: 2021-03-22

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku www.bibliotekachmielnik.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Wojnarowicz- Hondz adres poczty elektronicznej gbpchmielnik@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 2296611. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku 
36-016 Chmielnik 50

Biblioteka  zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy w Chmielniku ze wspólnym  wejściem. Do placówki prowadzi wejście od parkingu, przy którym jest wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia  prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.  Pomieszczenia biblioteki  znajdują się na parterze. W budynku nie ma windy. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W Bibliotece  nie ma pętli indukcyjnych. Do Biblioteki  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Biblioteka  nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 
Stanowiska komputerowe dla użytkowników Biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do Biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga pracownik Biblioteki.
Biblioteka użytkuje toaletę, która nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych.

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego
36-016 Chmielnik 49

Budynek jest zlokalizowany obok parkingu ogólnodostępnego z miejscem parkowania dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych, wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. CPDK posiada toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W CPDK  nie ma pętli indukcyjnych. Do CPDK  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W CPDK nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
CPDK nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Stanowiska komputerowe dla użytkowników CPDK nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.

Filia w Woli Rafałowskiej
36-017 Wola Rafałowska

Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia znajdujące  się na parterze budynku wielofunkcyjnego. Dostęp do jednego z pomieszczeń  jest bezproblemowy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do drugiego  pomieszczenia jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Stanowiska komputerowe dla użytkowników Biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do Biblioteki w skorzystaniu ze zbiorów pomaga pracownik Biblioteki.

Filia w Błędowej Tyczyńskiej
36-017 Błędowa Tyczyńska

Budynek piętrowy, wielofunkcyjny, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.  Biblioteka umiejscowiona jest na piętrze, nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.  Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. 
W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Stanowiska komputerowe dla użytkowników Biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do Biblioteki  w skorzystaniu ze zbiorów pomaga pracownik Biblioteki.
Biblioteka użytkuje toaletę, która nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych.

Filia w Zabratówce
36-017 Zabratówka

Budynek piętrowy, wielofunkcyjny,  nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia na pietrze budynku. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W Bibliotece  nie ma pętli indukcyjnych. 
W Bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Stanowiska komputerowe dla użytkowników Biblioteki nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do Biblioteki  w skorzystaniu ze zbiorów pomaga pracownik Biblioteki.
Biblioteka użytkuje toaletę, która nie jest przystosowana dla niepełnosprawnych.